© 1999-2020 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2018

 

 

Fodboldklubben
Sønderbro af 1925
- udpluk af klubbens protokoller 1934-69

 

Tilbage til side 1 om Sønderbro


Præcis sådan blev papirerne ført og formuleret
(dvs. sætninger og stavemåder er gengivet som de var):

 

 

Historisk resume

Boldklubben 1925
bliver stiftet den 15. august 1925.
   Det er desværre uklart præcis hvornår min far Carlo Grandt melder sig ind i B. 1925, men formodentlig er han med helt eller næsten helt fra klubbens start. Carlo er født i 1912, og han dør i 2004. På det tidspunkt har han været medlem af Dansk Metal i 73 år(!); men det er en anden historie.

   A.I.K. Sønderbro (Arbejdernes Idræts Klub) - der som navnet angiver ikke kun er en fodboldklub - stiftes den 10. januar 1934. I mange år lever disse to klubber side om side sammen med adskillige andre sportsklubber på Kløvermarken, indtil de to slår sig sammen i én fælles klub den 1. august 1943.  Man enes til sidst om at navnet skal være "Sønderbro af 1925". Og dette navn beholder klubben, indtil den i 2000 fusionerer med SIK Fight (Sømændenes Idræts Klub) og kommer til at hedde "Sønderbro Fight".
   I de følgende citater fra Sønderbros gamle protokoller har jeg bibeholdt de oprindelige stavemåder og formuleringer. Sætninger i anførselstegn " " er nøjagtige afskrifter. Visse steder vil man i kantet parentes [ ] se mine kommentarer.
God læselyst!

 


Forsiden af protokollen 1934-40

"Forhandling's Protokol for A.I.K. Sønderbro"
"Ved den konstituerene [= stiftende] Generalforsamling Onsdag den 10. Januar 1934 i Ungdomshjemmet Geislersgade 17 (Falkereden), hvor man gennem Social-Demokratens Sportsside og ved personligt Agitation havde inviteret alle Sport interesserer Kammerater, der vilde være med at stifte en Idræt Klub paa Amager under Dansk Arbejder Idrætforbund, ca 50 Kammerat var mødt. (...)"

Side 1 af referat af det stiftende møde 10.1.1934
Side 2 ...
Side 1 af referat af det første bestyrelsesmøde 17.1.1934
Side 2 ...

 


Aktiebrev fra 1939 på ikke mindre end 100 kroner

 


Forsiden af protokollen 1940-51

 

"Bestyrelsesmøde d. 19-5-43"
Fremtidigt Arbejde:
"(...) Formanden oplyste, at man nu havde købt føromtalte Stopur, han oplyste ligeledes, at han havde haft en Samtale med B."1925"s Bestyrelse, som havde udtalt Ønske om, at vi to Amagerklubber slog os sammen. Da man mente, at det kun kunde være Fordel for begge Parter, mente Orla, at man kunde nedsætte et 3 Mands Udvalg fra hver Klubs Bestyrelse til, at forhandle om det.
   Formanden paapegede Fordelen ved "1925"s Klubhus, samt, at vi kunde faa lidt Gang i Fodbolden, der tilsyneladende i Øjeblikket er inde i en sløj Periode, saavel som han mente, at det vilde gavne vort Vinterarbejde (...)"
 

Side 1 af referat af første møde om sammenslutningen (19.5.1943)

 

"Udvalgsmøde d. 31-5-43"
"Dette Møde var fastsat for, at drøfte Mulighederne for en eventuel Sammenslutning af B."1925" og "A.I.K." "Sønderbro", for B. "1925" var mødt Carlo Grandt, Sv. Aage Larsen og Eilert K. Christensen, og for "A.I.K." "Sønderbro" Formanden Orla Olsen, Næstformanden Viktor Petersen og Sekretæren Jette Olsen. Orla bød velkommen (...)"
Klubnavn:
"Viktor foreslaar I.K. "Sønderbro" af 1925. Jette foreslaard A.I.K. "Sønderbro" bibeholdes. Orla mener det vil være klogt, at bibeholde "Sønderbro" med Henblik paa Sundby Idrætspark. Efter en Diskussion hvori alle deltager, foreslaar Eilert K. Christensen A.I.K. 1925 "Sønderbro". Dette enedes man om, da man mente, det var det bedste af de fremsatte Forslag."

"Ekstraordinær Generalforsamling d. 18-6-43"
"Punkt 2. Sammenslutning med B. 1925:
Orla indledte dette, vel for Medlemmerne mest spændende Punkt, paa Dagsordenen med, at udtale, at der selvfølgelig kunde tales baade for og imod denne Sammenslutning, men han udtalte, at det vel i Realiteten, vilde virke til Gavn for begge Klubber. (...)
   Orla oplyste, at B. "1925"s Medlemmer, havde vedtaget Forslaget, men var utilfreds med Klubnavnet, dette synes i det hele taget, at være afgørende, for begge Klubbers Medlemmer. [Fraklip: Lang diskussion om navnet]
   Orla foreslog, at man vedtog et Prøveaar med Navnet "Sønderbro af 1925", dette Forslag blev vedtaget med 18 Stemmer mod 3."

"Fællesgeneralforsamling d. 17-8-43 i Geislersgade"
"Orla Olsen indleder med, at byde, de fra begge Klubber fremmødte Medlemmer, velkommen, (...)"
Punkt 3. Regnskaber:
"Eilert Christensen oplyste, at B. "1925" starter Sammenslutningen med en Kassebeholdning paa 37,65 Kr. A.I.K. "Sønderbro"s Regnskab udviste et Underskud paa 131,08 Kr. Det oplystes dog, at Regnskaberne ikke var afleverede fra Inkassatorerne, og det menes, at naar dette er i Orden, vil der være et Overskud paa ca. 50 Kr. Orla foreslaar, at man, naar Kasserne er slaaet sammen, averterer det samlede Regnskab i Medlemsbladet. Efter dette godkendtes begge Regnskaber (...)"

"Forslag stillet og vedtaget paa Fællesgeneralforsamlingen d. 17-8-43:
Afskrift:
Sammenslutningen der træder i Kraft, fra d. 1-8-43, er betinget af, at saafremt 2/3 af en af Klubbernes Medlemmer, ikke er tilfreds med Samarbejdet, kan gaa tilbage til de Forhold, der bestod før d. 1-8-43. Alt ifølge de af Klubberne førte Medlemsregistre, og tilsvarende Værdier. (sign.) Jette Olsen"

Punkt 6. Valg:
"(...) Bestyrelsen kom til at bestaa af følgende:
Formand: Orla Olsen
Næstformand: Sv. Aage Larsen
Kasserer: Eilert Christensen
Sekretær: Jette Olsen
Redaktør: Aksel Svendsen
Revisor: Børge Brun
Revisor: Ernst Winzentsen
Suppleant: Einer Jensen
Kredsrepræsentant: Orla Olsen
Kredsrepræsentant: Sv. Aage Larsen"

Punkt 7. Eventuelt:
"(...) Orla oplyste, at B. "1925"s Klubdragt, gul Bluse og sorte Benklæder vil blive vor fremtidige Klubdragt."
"(...) Man afsluttede Generalforsamlingen med at udraabe et Leve for godt Sammenhold og Kammeratskab i "Sønderbro af 1925". Generalforsamlingen hævet. Nu havde man lige udraabt et Leve for godt Kammeratskab, det gjorde derfor et daarligt indtryk, at nogle havde forladt Generalforsamlingen, uden at ordne deres Regnskab med Tjeneren. De tilbageblevne Medlemmer samlede Halvdelen ind, Resten betalte Klubben, det var over 10 Kr. Man haaber ikke at dette oftere sker, det er en flov Historie."

 

"Ordinær Generalforsamling d. 25-8-44"
Punkt 6. Valg:
"Formand: Orla Olsen
Næstformand: Karlo Grandt
(...)"

"Ekstraordinær Generalforsamling d. 1-3-45 i Geislersgade"
"(...) Formanden omtalte Klubnavnet, men det vedtoges at bibeholde Navnet "Sønderbro af 1925".
"(...) Dirigenten takkede for Ro og Orden efter først at have takket Caritha Olsen og Carlo Grandt for deres store Arbejde som Inkassatorer for Klubben."
[Carlo og tre andre udgør klubbens håndboldudvalg.]

"Forretningsudvalgsmøde 23-5-45"
"Formanden indledte med at byde velkommen. Orla omtalte at dette var vort første Møde efter Freden man omtalte de 5 Aar der havde været saa strenge for Sportslivet, og udtalte Haabet om Klubbens fortsatte Trivsel."
(...)
"Klubben afholder sin aarlige Generalforsamling i Geislersgade d. 24-8-45 kl. 18.30 med Dagsorden ifølge Lovene. Carlo Grant og Verner Nielsen blev udset til at vogte Indgangen. Medlemmer der ikke har betalt Juni Maaned tilstedes ikke Adgang."

"Ordinær Generalforsamling d. 24-8-45"
Punkt 5. Valg af Bestyrelse:
"Formand: Orla Olsen
Næstformand: Karlo Grandt
Kasserer: Caritha Olsen
(...)"

"Bestyrelsesmøde d. 3-10-45"
Punkt 5. Eventuelt:
"Karlo Grandt udtalte Ønske om, at Klubhuset blev malet før Frosten kom. Mødet slut."

"Generalforsamling d. 5-2-46"
["Karlo Grandt" blev - foruden formanden - valgt som delegeret til DAI's kongres i april i Aalborg.]

"Ordinær Generalforsamling d. 28-8-46 i Geislersgade"
Beretning. Fodbold:
"Orla oplyste, at vi har maattet rømme vore Baner ved Kløvermarken grundet Flygtningene, han har haft et utroligt Renderi, for at skaffe os andre Baner. Vi fik tilbudt Baner i Sundby Idrætspark men saa sent at det har været noget vanskeligt at samle Spillerne (...)"

"Generalforsamling d. 28/10-1949 i Geislersgade"
Valg:
"Alle [bortset fra revisoren] blev genvalgt."

"Generalforsamling d. 28/2-1951 i Ølandshus"
Beretning:
"(...) Revyen 1950 var blevet opført for Boldklubben Lyn Københavnerkredsen gamle damer Orlovsværften.


Forsiden af protokollen 1952-55

"Bestyrelsesmøde 20/3-53"
"Carlo og Jørgen fraværende med afbud. Dirigent Bjarne (...)"
Beretning:
"(...) Der har været afholdt møde angående Sammenslutning af D.A.I. Klubber på Kløvermarken hvori Erik J gav møde. Fra vores side var man godt tilfreds med den nuværende udvalg hvor vi også har Erik J siddende.
   Vi har deltaget i Hareskovløbet hvor vi fik en 5 og 6 Plads. Billetprisen til Revyen vil blive de samme som sidste år 2,25 + 1,50 for baltegn."

"Generalforsamling "Ordinær" 23-10-53 kl. 19.30 på Kløvermarken"
"Formanden bød velkommen til denne klubbens første generalforsamling siden 1950 [forkert årstal, jf. ovenfor!] og åbnede forsamlingen kl. 20.00 og kom i åbningstalen ind på at afgående sekretær Carl Jørgart som ikke ønskede genvalg agtede sig hurtigt hjem på grund af arbejde (...)
   Klubben havde fra Tipstjenesten siden dens start modtaget 1 stk. målebånd, 4 stk. fodbolde plus 1 stk. slyngbold. (...)"
Punkt 4. Valg:
"a) Formand. Orla Olsen modtog under stort bifald et enstemmigt genvalg.
b) Næstformand. Afgående Carlo Grandt ønskede ikke genvalg og foreslået blev Børge Bruun som enstemmigt blev valgt. (...)"
Pk. 6. Eventuelt:
"Orla Olsen bad om Ordet og takkede Carlo Grandt og Carl Jørgart for det store Arbejde i klubben i den tid de havde siddet i Bestyrelsen. (...)"

 


Forsiden af protokollen 1955-79

"Ordinær Generalforsamling d. 11-3-55 kl. 19.30 på Kløvermarken"
["Carlo Grant" blev valgt som førsterevisor]

"Ordinær Generalforsamling d. 1-6-56 Kl. 20.00 på Kløvermarken"
"(...) På Forbundets [= Dansk Arbejder Idrætsforbund] 60 års Jubilæumsdag fik Karitha Olsen af Kong Frederik d. IX med håndslag overrakt Natansens Mindepokal [= J.L. Nathansens mindepokal, indstiftet 1913] for et år. Da det er 17 år siden at forbundet sidst har haft Pokalen i hænde er det en stor ære for Karitha Olsen og hermed også for Klubben. Det er en pokal som cirkulerer indenfor alle landets sportsgrene og det varer 17 år før forbundet igen har denne i hænde til Uddeling.
   Som tidligere år har vi igen været heldige at blive bevilliget del i tipsmidlerne denne gang med en håndbold en fodbold og eventuelt en slyngbold. (...)"

"Ordinær generalforsamling på Kløvermarken den 14-6-57 kl. 19.30"
[Carlo Grandt blev sammen med Peter Holte valgt som revisor]

"Ordinær generalforsamling d. 10-11-1959 på Kløvermarken"
[Carlo Gotfredsen [= Grandt] blev valgt som revisor]

"Ordinær generalforsamling d. 1-11-1960 kl. 19.00 på Kløvermarken"
Punkt 5. Valg:
"Som optakt til valget af formand meddelte Orla at han havde været formand i 25 år og mente det som en fordel for klubben at få en ny formand, hvorefter følgende blev valgt:
a. formand: Preben Ulrich"

"Ekstra-ordinær generalforsamling d. 15-6-61 kl. 20.00 på Kløvermarken"
"Punkt 1. Formanden, Preben Ulrich, ønskede at træde af da han mente at han fik for lidt støtte af medlemmerne og af bestyrelsen. Som formand valgtes undertegnede [= Peter Holte] og til sekretær valgtes Aage Petersen."

"Ordinær generalforsamling den 31-10-1961 kl. 19.00 på Kløvermarken"
["C. Gotfredsen" [= Carlo Grandt] blev valgt som 1.-revisor]

"Ordinær generalforsamling d. 3-11-1964 på Kløvermarken"
Punkt 6. Fremtidigt Arbejde:
"Formanden takkede Karita hjertelig for de 20 Års trofaste Arbejde for klubben og overrakte hende en gave. Udnævnt til æresmedlem.
   Karita takkede mange gange for en pragtful Fodbolddreng i kongelig porselæn og ønskede samtige Freddy held og lykke med sit nye hverv.
   Jørgen Svendsen mente at det skulde indskærpes overfor spillerne der er mødepligt til Generalforsamlinger kun 10 mand var mødt op. Mødet blev hævet kl. 9.30. B. Rosenqvist"

"Extra Ordinær Generalforsamling d. 14/12-65 på Kløvermarken"
Valg
"Formand: Erik Nielsen
Sekretær: Børge Larsen
Revisor: Åge Pedersen
Revisorsuppleant: Leif Carlsen
Kasserer: Villy Davidsen
Næstformanden: Bent Jacobsen"
[Obs. valgenes rækkefølge og igen at revisoren åbenbart er medlem af bestyrelsen!]

"General Forsamling d. 8-11-66"
["Carlo Grant" blev - sammen med Åge Pedersen - valgt som revisor]

"Generalforsamling 18/9-69"
["Carlo Grant" afgik som revisor]

"Bestyrelsesmøde d. 5-10-1969"
"(...) Klubnålen blev genstand for en større diskussion om størrelse form og udseende, vi mener selv at der blev fundet frem til et hæderligt eksemplar, denne nål skulle gives til alle der havde spillet 100 kampe for klubben uanset om medlemmet var aktivt ell. passivt, samt til æresmedlemmer, det blev yderligere bestemt at kun medlemmer der er lige med i kontingent kan modtage nålen."
   "(...) Det blev pålagt B. Jacobsen at købe en gavemappe til Carlo Grant [fordi han var blevet udnævnt til æresmedlem på generalforsamlingen]."

Afskrifter ved
Jørgen Grandt, Århus
december 2008

 

Efterskrift
På et tidspunkt vil fodboldklubbens originale protokoller for perioden 1934-79 og andet historisk materiale blive overdraget Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.
 

NU!
I sommeren 2009 har jeg afsendt og overdraget følgende historiske klenodier til Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv/SULFA i en 8,5 kg tung pakkeløsning:

1) Forhandlingsprotokol for 'A.I.K. Sønderbro' 1934-40
2) Forhandlingsprotokol for ditto + 'Boldklubben af 1925' 1940-51
3) Forhandlingsprotokol for 'Sønderbro af 1925' 1952-55
4) Forhandlingsprotokol for ditto 1955-79
5) Samling af diplomer vundet af 'Sønderbro af 1925'
6) Aktiebrev i anledn. af 'A.I.K. Sønderbro's 5-årige stiftelsesfest 1939
7) Gæstebog fra 'Sønderbro af 1925's 70-års jubilæum 1995
8) Forhandlingsprotokol for 'Boldklubben Bredegrund 1948' 1949-51*)


 

*) Det vides ikke hvorfor denne protokol har været i Sønderbros besiddelse!
 

 

 

Klik her:
Sønderbros 50-års jubilæumsskrift fra 1975
åbnes i nyt vindue

 

 

 

Klik her:
Sønderbros gæstebog ved 70-års jubilæet 1995
(pdf-dokument; åbnes i nyt vindue

 

 

Omkring 1990 indstiftede Carlo Grandt sin vandrepokal Carlo Grandt-pokalen. Den første modtager var tidligere formand Jimmy Rohardt Sørensen som her bliver begavet af Carlo.

 

Klik her: Genvej til første webside om Carlo og Sønderbro
  

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2020 Jørgen Grandt, Århus