© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2021

 

 

 

Sverrigsgade
på Amager

 


Sverrigsgade (og omegn) på normale nord-syd-kort fra henholdsvis 1929 og 2007

Hvis vi vender dem på hovedet ...... bliver det lidt nemmere at genkende gadens finurlige forløb i midten på flyfotografiet fra o. 1920: 


Sverrigsgade er en af Sundbyvesters gamle gader omend næppe oprindelig en decideret landsbygade. Og ikke helt så gammel som parallelgaden Brigadevej. Før 1902 hed den Nygade eller Store Nygade. Sit nye navn fik gaden dengang Sverige på dansk normalt blev stavet Sverrig; i Amagers Vejvisere fra 1910-12 (og på et billede her på siden) er gadenavnet dog stavet med kun ét r: Sverig!

Det særprægede zigzag-knækkede gadeforløb fra Amagerbrogade forbi Hallandsgade og Kongedybet og videre til bunden af Finlandsgade - såvel som mange af gadens gamle huse - lever den dag i dag takket være god vedligeholdelse og barmhjertige byplanlæggere.
   Fra omkring 1917 lå i en årrække sågar en skole i Sverrigsgade, nemlig Sverrigsgades Skole (i nr. 24) som var en filial af Sundholm Skole - der senere skiftede navn til Amagerbro Skole, og som nu er lagt sammen med Sundbyvester Skole.
 Zoom-foto fra begyndelsen af 1980'erne (PM)
(Skobutikken blev kaldt Tusindben, men dens navn var 1000 Par Sko)
 

 

[Hop direkte ned til højre side af gaden. Klik her!]

 

1) Den venstre side af gaden, dvs. de ulige husnumre:

 


Annonce i Vejviser for Amager Birk 1915-16

 

Juli 1933.
Husrækken på Amagerbrogade mellem Sverrigsgade og Brigadevej. Hjørneejendommen blev opført 1859 af købmand Anton Perber Slager. (EJ)
April 2009.
Den nye bygning på hjørnet af Amagerbrogade 46 er Arbejdernes Andels Boligforening afd. 66, opført i 1992 som en del af et større kompleks af mindre bygninger længere henne i Sverrigsgade, på Brigadevej og i Hallandsgade.
   AAB har i mellemtiden droppet arbejderne i sit navn og kalder sig nu Boligforeningen AAB. (FL)
   Se her hvordan det gik med AAB-navnet på en stor ejendom i Århus! :-(
1982.
Sverrigsgades ulige husnumre fra 1 til 31, set fra Amagerbrogade. Den lange butiks- og beboelsesejendom i forgrunden (nr. 1-5) er fra 1859 og ligeledes opført af købmand Slager. (FL)
   Huset har mildt sagt kendt bedre dage, og i 1991 rives det ned. Læg mærke til at der i 1982 og vistnok den dag i dag stadig er brosten som gadebelægning de første 50 m af gaden!
1986.
Samme lange bygning som ovenfor, dvs. gadens nr. 1-5. Billedet tilhører Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv, kaldet SULFO.
1979.
Endnu er mindst én facade - på det oprindelige nr. 5 - rimelig vedligeholdt, ser det ud til. (PM)
Ca. 1997.
Nr. 1-5 er revet ned. Den nye hjørneejendom plus nummer 3 og 3A er bygget. På billedet er man i gang med at støbe fundament til nr. 5 og 7. (FL)
 

Omkring 1910(?)
Sverrigsgade nr. 9, her stavet med kun ét r: Sverigsgades Dampbageri ved J.M. Berg - som antagelig er billedets stolte bagermester og måske hans hustru og børn.
(Tak til Lis for det tilsendte foto)

Sommer 2009.
Nu er Sverrigsgade 9 pist væk. Gavlen til venstre er nr. 7 og huset til højre nr. 11. Det grå hus midt i billedet er bagsiden af Brigadevej 20A. Det røde hus til venstre for det er Brigadevej 18, og bag træerne skimter vi Brigadevej 24.
April 2010.
Næsten samme motiv som ovenfor, men forskudt mod vest. Her ser vi tydeligt Brigadevej 24-huset bag de bladløse træer.
April 2010.
Sverrigsgade 11 er bygget i en vinkel på hjørnet af passagen om til Brigadevej. Byggeår: 1886. 


Arbejdernes Byggeforening
blev i 1865 stiftet af arbejdere på B&W for at forbedre boligforholdene for arbejderbefolkningen.
   Foreningens første 32 huse blev bygget i Sverrigsgade i årene 1866-71. De fik husnumrene 17-63 samt Brigadevej 34-46 og Finlandsgade 4. Nogle af husene var dobbelthuse, og alle fik de anlagt hver sin frodige sydvestvendte have - som ses på dette nutidige luftfoto fra 2009:


 

 

April 2010.
Nærmest fotografen har vi husnr. 13 med ejerlejligheder (bygget i 1992 og hørende til ejendommen oppe på hjørnet af Amagerbrogade; som en filial vel nærmest). Husnr. 15 er noget ældre: fra 1880.
   Sverrigsgade er en af de antagelig få gader hvor der stadig næsten ingen kantsten er mellem fortov og kørebane. Det meste af gaden har gammeldags rendestene med en lille fordybning af brosten mellem fliser og asfalt; både ud for de gamle og de nye huse.
April 2010.
Denne række huse - nr. 17 t.o.m. nr. 31 - er Arbejdernes Byggeforenings første huse fra 1867-70.
2004 (?)
Denne række huse ligger ryg mod ryg - have mod have - til Sverrigsgade 17-31 og er altså Brigadevej 34-44. Se flyfotoet oppe i den hvide ramme.
   Disse seks huse var en del af Arbejdernes Byggeforening og blev opført samtidig med de tilsvarende i Sverrigsgade. (REH)
April 2010.
I nummer 25 har man forsynet facaden med byggeår - og sat et hyggeligt, gammelt gadespejl på et af vinduerne. På 1. sal, så det ikke bliver nolet ...
April 2010.
Det sidste af husene i denne række - nr. 31 - ligger på hjørnet af den lille gennemgang om til Finlandsgade, en passage som glade anarkister blandt beboerne i kvarteret har døbt Kattedybet.
April 2010.
Passagen mellem Finlandsgade og det første 'knæk' i Sverrigsgade. Og mellem husnr. 31 og 33.
Omkr. 1995 (?)
Passagen set fra den modsatte side, med ryggen til Finlandsgade, med Café Kom Igen lige for på hjørnet af 'knækket' i Sverrigsgade. (REH)
Ca. 1982.
Tusmørkebillede af Kom Igen ligeledes set fra passagen. (PM)
Se også billedet fra 2010 nede under fotos af Sverrigsgades højre side.


Efter gadens 'knæk' nr. 1; de ulige husnumre:
 

April 2010.
Husnr. 33 og 35 er fra hhv. 1867 og 1866.

Frem til midten af 1970'erne var der købmandsbutik i nr. 33.
April 2010.
Nr. 35-47 er ligeledes en del af Arbejdernes Byggeforenings huse fra 1860'erne, se ovenfor. Nummer 47A på hjørnet af gadens andet 'knæk' er dog registreret som bygget i 1888. De høje bygninger i baggrunden er Kongedybet.
Omkr. 1995 (?)
Samme række huse (nr. 33-47) set fra den modsatte side. Det gule hus forrest til højre har indgang efter 'knækket'; det er husnr. 47A. (REH)
April 2010.
Trods aldersforskellen på seks år er de to billeder næsten ens. Og dog. Et enkelt af husene har vist fået ny farve.
   Igen: Læg mærke til de gammeldags rendestene uden kantsten mellem fortove og kørebaner.
Ca. 1982.
Men fra disse to billeder af hhv. nr. 37-39 og 39-41 blev taget i starten af 1980'erne og indtil i dag er der virkelig sket noget med farverne! (PM)


Efter gadens 'knæk' nr. 2; de ulige husnumre:
 

Ca. 1982.
Den bagerste række af fem dobbelthuse består af nr. 47A-63. Det forrest - på hjørnet af 'knækket' - ser på dette tidspunkt noget skummelt ud, måske fordi det ligger i skygge. (PM)
   Gaden ender blindt. Den høje karre bagerst er bagsiden af ejendommen som består af Norgesgade 29-33 og Finlandsgade 22-24. Vi er stadig i de nordiske lande.
April 2010.
Samme række huse knap 30 år senere. Man skulle tro, husene var bygget samtidig med gadens andre af Arbejdernes Byggeforenings huse, men i de officielle registreringer dateres de underligt nok således:
Nr. 49 1877, nr. 51 1864, nr. 53 1877, nr. 55 1866, nr. 57 1862, nr. 59 1869, nr. 61 1897, nr. 63 1866. Der er flere om- og tilbygninger ved nogle af dem.

 


Hvem boede i Sverrigsgade i 1952? Se hvad vejviseren siger. Klik på

Se også vejviserne fra 1910-12 forneden på denne webside. 

 

2) Den højre side af gaden, dvs. de lige husnumre:

 


Annonce i Amager Vejviser 1918

 

15.9.1931.
Husets første opgang i Sverrigsgade hed dengang Amagerbrogade 44A. Café Tuborg havde dog adresse i Sverrigsgade 2. Det er lige før huset bliver revet ned. Ved siden af er man allerede i gang med at opføre den nye hjørneejendom, som if. BBR-registret stod færdig også i 1931. (Foto: Erik Johansen, copyright SULFO)
   Ligesom den større og en etage højere ejendom på det sydlige hjørne af gaden er huset på billedet opført af købmand Slager i 1860.
Juli 1929.
Aviskiosk på hjørnet ud for Parfumerie Schou. (EJ)

Læg for resten også mærke til det gamle gadenavneskilt ved gavlen. Det må være fra før ca. 1915, fordi navnet kun er med ét r: Sverig. Den normale og officielle stavemåde var ellers - eller blev senere - Sverrig med to r'er.
April 2009.
Samme motiv, 'ny' bygning (fra 1931) med endnu nyere facade. Nu hedder den tidligere Amagerbrogade 44A Sverrigsgade 2A og 2B. Hele stueetagen (og 1. sal?) var tidligere i mange år domineret af konfektionstøjkæden Regents filial. (FL)
September 2007.
Samme bygning og gadehjørne.


Omkring Sverrigsgade 4:


Den navnkundige Café Bommen i nr. 4 set på to

billeder fra 1930'erne. Værtshuset lukkede 17.12.2005.

Den dag 'Bommen' døde i december 2005 tog min netven Hans Krog nogle billeder af den og de andre gamle huse ved nr. 4.

Her er det autoværkstedet i nr. 6 som også måtte lade livet i december 2005. (HK)

Et af de to-tre huse bag 'Bommen' i nr. 4 fotograferet 17.12.2005 (HK)

Ditto.
Læs her hvorfor dette hus kaldtes Veterinærskolen!

Hallandsgade 5A's gavl mod Sverrigsgade 4-6. Foto fra april 2010.

April 2010. Husnumrene 4, 4A-B-C-D er væk. Hvad kommer der i stedet?

 

Besøg også Sundby Lokalhistoriske Arkivs to websider
om Café Bommen og dens endeligt!
 


Gadekort fra 2008 med husnumre
 

Fra og med husnummer 6:

April 2010.
Forrest husnr. 6A og 6B (fra 1886) hvis boliger hører til samme ejerforening som Hallandsgade 11, selvom der er tale om separate bygninger.
   Husnr. 10-12 er en del af de småbygninger som i 1992 skød op forskellige steder i gaden, bl.a. på hjørnet af Amagerbrogade.

Januar 1980.
Resterne af fru Nussbaums butik i den lille sidebygning til Sverrigsgade 8. (PM) Selv boede hun til leje i gadens nr. 19.
   Efter sigende var butiksfacaden baggrund i en af de første scener i filmen 'Rend mig i traditionerne' (1979).

Oktober 1983.
Sverrigsgade 8 og 10 lige før det dobbelte hus forsvinder. Nummer 12 er væk, og nr. 14 ser tom ud. (PM)

Flere af husene her - især nr. 14 og 16 - spillede en ikke uvæsentlig rolle i Erik Balling og Kim Larsens succesfilm 'Midt om natten'. Filmen blev indspillet i 1983 (udsendt i marts 1984) umiddelbart før også nr. 14 blev revet ned. Nummer 16 eksisterer stadig.
1980.
Personerne til højre står ud for den tomme nr. 12-grund. Derefter kommer de på dette tidspunkt stadig overlevende nr. 14, 16, 18, 20 og 22 frem til 'knækket'.
2005.
Forreste bygning (fra 1887) er nr. 16 og 16A - med ar efter nr. 14 på gavlen. (HK)

2005.
Ligeledes Sverrigsgade 16-16A, bygget af "Foreningen De stræbsomme Brødre". (HK)
Det er oppe fra 3. sal (i Kim Larsens sang: fra femte sal), at Spaceys flugt ud ad vinduet optræder i filmen 'Midt om natten', da strømerne stormer bz'ernes boliger.

Måske 1977.
Sverrigsgade 18. Et ganske lille forhus som var skudt frem mellem to beboelsesejendomme. Det har indeholdt både skomager, sliberi og grønthandel; dog ikke samtidig. (PM)
Måske 1978.
Grønthandleren på billedet er fru Larsen.

Erik V. Pedersen (www.evp.dk) har sendt mig en fin beretning om og billeder af det lille gule hus i Sverrigsgade 18. Tryk her. Pdf-dokumentet åbner i nyt vindue.

Juni 1979.
Sverrigsgade 18 var også adressen på et murstenshus som lå trukket noget tilbage fra husrækken bag ved det pudsige lille forhus. (PM)
   En kilde vil vide at den smalle bygning her engang har været en skole. Det er nok korrekt, for huset har sikkert hørt med til Sverrigsgades Skole som i en årrække lå få meter derfra henne i nr. 24. Bygningerne skimtes på det gamle sorthvide flyfoto næsten øverst på denne webside.
Ca. 1981.
Avisudklip som jeg har arvet efter Hans Krogs amagerbilleder.dk, og som Hans fik fra en dame i Åbyhøj. Der er stadig liv i butikken.
1982.
Både butikshuset og bygningen med nr. 18 bagved skal snart rives ned. Nummer 20/20A-huset ved siden af er borte. (FL)
Ca. 2005.
Det nye hus i Sverrigsgade 18 stod færdigt i 2006. Det indeholder to boliger, begge i to etager. Det bebyggede areal er 50 kvm. (HK)

[Foto af husnr. 18]
 
 
Ca. 1981.
To maleriske, men nedslående, billeder af hhv. nummer 20A og 20, antagelig kort tid før huset rives ned. (PM)

[Foto af husnr. 20]
 
 
April 2010.
Café Kom Igen ligger stadig i Sverrigsgade 22, på hjørnet af gadens første 'knæk', efter den har været lukket og åbnet igen flere gange. Se også billederne højere oppe på websiden. Omkring 2014-15 lukkede stedet helt - vist nok.

Omkring 1880 åbnedes her på hjørnet en lille købmandsbutik, hvis 25-årige ejer var en vis Hermann Ebert - der som bekendt udviklede sig til at blive en sand bygge- og forretningsmatador på Amager, jævnfør bl.a. Eberts Villaby m.m.m.

I filmen 'Harry og kammertjeneren' (1961) ser man flere gange hushjørnet med facadeskiltene Café Draaben og Frokoststue, som var filmens navn for Kom Igen. Det vides ikke, om scenerne inde i cafeen er taget on location eller i filmstudiet.


Efter gadens 'knæk' nr. 1; de lige husnumre:
 

Ca. 1925.
Fra 1863 og i mange år frem var denne bygning i Sverrigsgade 24 kommuneskole. Da skolen blev nedlagt, blev huset i en årrække brugt som boliger for husvilde. Fra 1891 var skolen var en filial af Centralskolen i Sundbyerne, som i 1903 ændrede navn til Frankrigsgades Skole.
Sommer 2009.
Beboelsesejendommen til venstre er fra 1934 og består af Sverrigsgade 24 og Hallandsgade 23-17. Selve gadehjørneopgangen er Hallandsgade 23.


Efter gadens 'knæk' nr. 2; de lige husnumre:
 

April 2010.
Sverrigsgade 26 er fra 1850, og det 86 kvm store hus ligger på det sydvestlige hjørne af Kongedybet.
April 2010.
Her er gadens nr. 28 med som de lige husnumres rosinen i pølseenden. Huset er bygget samtidig med tvillingen nr. 26.
   Oprindelig lå der fire ens huse på række her, men nr. 30 og 32 måtte vige, fordi de ville komme til at ligge for tæt op ad den nye (fra 1997) etageejendom omme i Norgesgade 25-27. På billedet herunder kan man lige akkurat skimte det tredje af de oprindelig fire huse, dvs. Sverrigsgade 30.
Ca. 1991.
Den sidste, bagerste del af Sverrigsgade set fra 'knæk' nr. to ved Kongedybet. Ovennævnte Norgesgade 25-27 fra 1997 er ikke opført endnu, men det er den pileformede karre Norgesgade/Finlandsgade som er omtalt under Sverrigsgades ulige husnumre. Den blev bygget allerede i 1926.
PS!
Dette fine foto modtog jeg for nogle år siden fra Ruth Eli Hansen. Jeg noterede mig, at Ruth havde taget billedet i 2004, men det må jeg have misforstået - for bagsiden af beboelsesejendommen i Norgesgade 25-27 mangler jo; den er bygget i 1997.

 


Hans Krog tog dette billede i 2005.

 

Gamle værtshuse i Sverrigsgade

Øl Kroen - i nr. 3
Café Tuborg - i nr. 2
Café Bommen - i nr. 4
Café 22 - i nr. 22
Café Kom Igen - i nr. 22

Kilde: Rådhusbiblioteket

 


Annonce i Amagers Vejviser 1910


Hvem boede hvor i Sverrigsgade i 1910-12:


1910

1911-12 (1)

1911-12 (2)

 


 


Til denne webside har foreløbig følgende leveret billeder: Erik Johansen (EJ), Peter Mortensen (PM), Hans Krog (HK), Flemming Lamberth (FL), Ruth Eli Hansen (REH) og Erik V. Pedersen. Fotos uden initialer ved har jeg selv taget, eller jeg har fået dem tilsendt af forskellige netvenner.


Genvej til Amager-forsiden

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus